Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μέλη

Ιδρυτικά Μέλη Ομίλου
1. Λίλη (Θηρεσία) Βενιζέλου
2. Μιχαήλ Μεϊμάρης
3. Γιοβάνα Λόξα
4. Έλενα-Ελευθερία Φαλίδα
5. Ιούλιος Μεϊμάρης - Λόξας
6. Αργυρώ Μπρισκόλα
7. Γεώργιος Τζινιέρης
8. Νικόλαος (Νίκιας) Λούντζης
9. Ακίνδυνος Παπαϊωάννου
10. Δημήτριος Λευκαδίτης
11. Δανάη Παπαϊωάννου - Αυγουστίνου
12. Μαρουλία Λευκαδίτη
13. Γιάννα Λευκαδίτη
14. Ιωάννης Λαγούσης - Μποτώνης
15. Παναγιώτης Χέλμης
16. Διονύσιος Τριαντάφυλλος
17. Σπυρίδων Καμπιώτης
18. Νικόλαος Κακολύρης
19. Βασιλική (Εβίκα) Καραμαγκιώλη
20. Πολυξένη (Πόλυ) Ανδρεάκου
21. Νικόλαος Δόξας

 • Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.
 • Τα μέλη του Ομίλου πρέπει να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία.
 • Δεν μπορούν να είναι μέλη του ομίλου όσοι: α) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για βαρύ πλημμέλημα ή κακούργημα ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, β) έχουν στερηθεί την ιδιότητα ή το δικαίωμα να ιδρύσουν ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, γ) έχουν διαγραφεί από τα Μητρώα άλλου ομίλου ή συλλόγου με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ομίλου εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
 • Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στο Μητρώο του Ομίλου.

Α. Δόκιμα Μέλη

 • Δόκιμο Μέλος μπορεί να γίνει όποιο ενήλικο φυσικό πρόσωπο αποδέχεται τους σκοπούς του Ομίλου ύστερα από έγγραφη αίτησή του και σχετικής απόφασης του ΔΣ.
 • Το ΔΣ εγκρίνει την εγγραφή ατόμου ως Δόκιμο Μέλος με πλειοψηφία των παρόντων Μελών του ΔΣ.
 • Οι εγγραφές Μελών γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Το Δόκιμο Μέλος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια καθήκοντα με τα Τακτικά Μέλη, εκτός του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • Κατά των απορριπτικών αποφάσεων του ΔΣ μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, στη Γενική Συνέλευση εντός δύο μηνών.

Β. Τακτικά Μέλη

 • Το ΔΣ αποφασίζει αυτοδίκαια την εγγραφή ενός ατόμου ως Τακτικού Μέλους και με πλειοψηφία 2/3 των μελών του.
 • Το Τακτικό Μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • Δόκιμο Μέλος για να γίνει Τακτικό χρειάζεται θητεία ενός έτους συμπληρωμένου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το ΔΣ δεν μπορεί να επανέλθει πριν την παρέλευση εξαμήνου, προκειμένου για μετάταξη του Δόκιμου Μέλους σε Τακτικό.

Γ. Αντεπιστέλλοντα Μέλη

 • Αντεπιστέλλοντα Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται τις Αρχές του Ομίλου και συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του αποδεδειγμένα.
 • Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Δόκιμα και τα Τακτικά Μέλη, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις άνευ ψήφου και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στις Συνεδριάσεις του Ομίλου, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους.
 • Ορίζονται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του ΔΣ.

Δ. Επίτιμα Μέλη

 • Επίτιμο Μέλος του Ομίλου μπορεί να ανακηρυχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο, Σύλλογος, Σωματείο, Οργανισμός και Ίδρυμα που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσέφερε ή θα προσφέρει βοήθεια στους υψηλούς σκοπούς και ιδανικά της UNESCO και του Ομίλου.
 • Ανακήρυξη Επίτιμου Μέλους γίνεται με απόφαση του ΔΣ με λαμβανόμενη πλειοψηφία 2/3 των Μελών του ΔΣ, είτε κατόπιν προτάσεως προς το ΔΣ από τουλάχιστον επτά Τακτικά Μέλη, όπου θα αναφέρεται η Δραστηριότητα του υπό κρίση Επίτιμου Μέλους και το ΔΣ υποχρεούται εντός μηνός να αποφασίσει.
 • Τα Επίτιμα Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Αντεπιστέλλοντα.
 • Στις Συνεδριάσεις του Ομίλου, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους.

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Μελών

Τα Μέλη οφείλουν:

 • να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου.
 • να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Ομίλου.
 • να συμμετέχουν στις ενέργειες του Ομίλου.
 • να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Όμιλο που περιλαμβάνουν δαπάνη εγγραφής, χρηματική συνδρομή, καθώς και τυχόν έκτακτες συνδρομές.
 • να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αρχές του Ομίλου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή της νομοθεσίας που αφορά τα Σωματεία, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Τα μέλη δικαιούνται:

 • να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Όμιλο.
 • να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
 • να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Ομίλου.
 • να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Ομίλου.
 • να απολαμβάνουν ωφελήματα και δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών του Ομίλου, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδήλωση όταν διαθέτουν τα προσόντα.
 • να αποχωρούν από τον Όμιλο ελεύθερα.

Μέλη του Ομίλου που αποχωρούν οικιοθελώς μπορούν να επανεγγραφούν.

• επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις• ημερίδες• σεμινάρια• ομιλίες• συνέδρια• εκθέσεις• θερινά σχολεία• προβολές• ταξίδια• δελτία• περιοδικά• εφημερίδες• ιστότοποι• ντοκυμαντέρ• ψηφιακές ιστορίες• διαδραστικοί τόποι
Διεύθυνση: Λαγανάς, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο: +30 6956481146
Email: info@unescozakynthos.gr